Algemene voorwaarden

Wijzigingen
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om te wijzigingen in de aangeboden lesstof. Hierover zullen de reeds aangemelde deelnemers over geïnformeerd worden.

Aansprakelijkheid
Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor de wijze waarop er door de cursist met de aangeboden lesstof wordt omgegaan.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Eigen risico
Deelname aan de online lessen is geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
Alle door het opleidingsinstituut verstrekte cursusmateriaal, zijn uitsluitend bestemd voor de betalende deelnemers en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.

De boeken van Marjolein Tiemstra-Smit vallen onder de Auteurswet van 1912.
Auteurswet
Niets uit de boeken Yoga voor Peuters en Kleuters en Uit de Malle Molen, tips om ontspannen met je kind om te gaan, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van repografische verveelvoudiging uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men daarvoor wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers, en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

Klachtenprocedure
Indien een cursist een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te verhelpen. Indien de docent en deelnemer er binnen vier weken samen toch niet uitkomen, zal het opleidingsinstituut een onafhankelijke mediator inschakelen, het Mediationhuis in Alkmaar (www.medationhuis.nl). De uitspraak van de mediator is bindend voor het instituut. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 6 maanden worden bewaard.


Ontvang mijn nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikelen, gratis downloads of over de e-learnings, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.linkedinlinkedinfacebook